בית הקברות של מוטלה

בית הקברות של מוטלה

מאת: דוד לחמי בחודש מאי 2017 ביקרו דוד לחמי ודודו אבי קורן במוטלה. במסגרת המסע הם תיעדו את מצבות האבנים המפוזרות בבית הקברות של מוטלה. את הצילום האוירי של בית הקברות צילם אנדרי בורדנקוב מורה דרך מוסמך מבלרוס. כדי לראות את הצילום האוירי מעל שמי מוטלה לחצו כאן.

צילום אוירי של בית הקברות במוטלה. צילום של Andrei Burdenkov
מצבה מספר 1

…זה הלך
…מגעו מו"ה (מורנו ורבנו הרב)
בר שמחה ז"ל נפ' (נפטר)
ה' טבת תרכ"ט לפ"ק

gone?

[abbreviation for] Our teacher and mentor the Rabbi?

Son of Mr. Simcha [abbreviation for] of blessed memory died

5 Tevet 5629 [=Saturday , December 19, 1868] [abbreviation for] by the small count

מצבה מספר 2

פ"נ
?
מ' ראובן
?
דוד נפ' (נפטר) ?
שבט ש' תרע"?
תנצב"ה

Here lies
?
Mr. Reuven
?
David died ?
Shevat year ?
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 3

פ"נ
איש תם וישר
מ' אליעזר ב' מ'
יצחק נפטר ט"ו
שבט ש' תרי"ב
תנצב"ה

Here lies
Honest and upright man
Mr. Eliezer Son of Mr.
Yitzchak died 15
Shevat year 5612 [=Thursday, February 5, 1852]
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 4

פ"נ
אישה לאה
גאלרע בת מ'
שמעון נ' (נפטרה) ט' אייר
ש' תרי"ג תנצב"ה

Here lies
A woman Lea
Galre? Daughter of Mr.
Shimon died 9 Iyar
year 5613 [=Tuesday, May 17, 1858] [abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 5

פ"נ
איש תם
?
ב' משה
?
?
?
תקע"ו
תנצב"ה

Here lies
Honest man
?
Son of Moshe
?
?
?
Year 5676
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 6

פ"נ
האיש מ'
צדוק בן
אברהם
יצחק שנ' (שנפטר)
כ"א חשון
שנת תרל"ג

Here lies
The man Mr.
Tzadok Son of Mr.
Avraham
Yitzchak died
21 She Cheshvan year 5633 [=Saturday, November 2, 1872]

מצבה מספר 7

אין שום כיתוב

There is no writing

מצבה מספר 8

פ"נ
א' (אישה) ח' (חשובה) מ' (מאוד)פעסל
בת צבי ק"ץ נ' (נפטרה)
ד"ב טבת ש'
תרל"ה לפ"ק תנצב"ה

Here lies
[abbreviation for] A very esteemed woman Pesel
Daughter of Tzvi K.Z. died
In 2 Tevet year
5635 [=Thursday, December 10, 1874] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 9

לא קריא

Unreadable

מצבה מספר 10

פ"נ
אישה
צנועה כו"ר
ציפה ב' בנימין
נ' (נפטרה) כ"ו שבט שנ' (שנת)
תרי"ח לפ"ק

Here lies
A woman
modest ?
Tzipa Daughter of Binyamin
Died 26 Shevat year
5608/5618 [=Monday, January 31, 1848/Wednesday, February 10, 1858] [abbreviation for] by the small count

מצבה מספר 11

פ"נ
האיש מוהר"ר
ראובן בר יוסף
נפטר ט"ז טבת
שנת תר"ד לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
The man [abbreviation for] our teacher and mentor Mr.
Reuven Son of Mr. Yosef
Died 16 Tevet year 5604 [=Monday, January 8, 1844] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 12

פ"נ
מ' שמעון
ב' מ' אברהם
נ' (נפטר) כ"ו אדר א/ב
תרי"ג תנצב"ה

Here lies
Mr. Shimon
Son of Mr. Avraham
Died 26 Adar I/II
[year] 5613 [=Sunday, March 6, 1853/ Tuesday, April 5, 1853]
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 13

לא קריא

Unreadable

מצבה מספר 14

פ"נ
את"ו (איש תם וישר) מ'
דניאל ב' מ'
יוסף נ' (נפטר) ז' של
פסח שנת
תר"ז תנצב"ה

Here lies
[abbreviation for] Honest and upright man Mr.
Daniel son of Mr.
Yosef died 7th day of
Passover year
5607 [=Wednesday, April 7, 1847] [abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 15

פ"נ
אישה ?
פרומה גיטיל
בת ר' אביגדור
נפט' (נפטרה) ט"ו תמוז ש' (שנת)
תרל"ח
תנצב"ה

Here lies
A  woman ?
Fruma Gittel
Daughter of Mr. Avigdor
Died 15 Tammuz year
5638 [=Tuesday, July 16, 1878]
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 16

מצבה שבורה

A broken gravestone

מצבה מספר 17

האישה
אסתר
בת צבי נ' (נפטרה) ט'
תשרי שנ' (שנת)
תרמ"א לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
The woman
Ester
Daughter of Tzvi died 9
Tishri year
5641 [=Tuesday, September 14, 1880] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 18

פ"נ
האישה מ'
מיכלה ב' ר'
משה ז"ל שנ' (נפטרה)
ג' שבט שנת
תרי"ז לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
The woman Mrs.
Michla daughter of Mr.
Moshe [abbreviation for] of blessed memory who died
3 Shevat year
5617 [=Wednesday, November 28, 1857] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 19

?
שלמה ב…
צבי נפטר…
?
תנצב"ה
?

Shlomo son…
Tzvi died…
?
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 20

האישה ?
רחיל לאה ב' ר'
דוד שנפטרה
?
לפ"ק תנצב"ה

The woman ?
Rachel Lea daughter of Mr.
David who died
?
[abbreviation for] by the small count [abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 21

האיש מ' צבי
ב' מ' נחמן נפ' (נפטר)
? חשוון תרל"ו/ז לפ"ק
תנצב"ה

The man Mr. Tzvi
Son of Mr. Nachman died
? Cheshvan 5636/7 [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 22

מצבה שבורה

A broken gravestone

מצבה מספר 23

פ"נ
אישה צנו' (צנועה)
מ' רייזל? מיכלה בת
משה? נ' (נפטרה) ט"ו?
חשוון שנת
תר"ט לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
A modest woman
Mrs. Reizel? daughter of
Moshe? Died 16?
Cheshvan year
5609 [=Saturday, November 11, 1848] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 23

פ"נ
אישה צנו' (צנועה)
מ' רייזל? מיכלה בת
משה? נ' (נפטרה) ט"ו?
חשוון שנת
תר"ט לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
A modest woman
Mrs. Reizel? daughter of
Moshe? Died 16?
Cheshvan year
5609 [=Saturday, November 11, 1848] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May her soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 24

פ"נ
האישה
מ' שרה
מיכלה ב' ר'
שרגא נ' (נפטרה)
י"ג טבת
הבתולה
פייגל ב'
ר' צבי
ט' חשוון
שנת תר"ט לפ"ק
תנצב"ה

Here lies
The woman
Mrs. Sarah
Michla daughter of Mr.
Sheraga Died
13 Shevat
The virgin [unmarried]
Feigel daughter of
Mr. Tzvi
9 Cheshvan
Year 5609 [=Sunday, January 7, 1849 + Sunday, November 5, 1848] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May their souls be bound in the bond of life.

מצבה מספר 25

פ"נ האברך
אפרים ב"ר דוב
מאיר שנ' (נפטר) כ"ה יום
לח' (חודש) כסליו שנת
תרל"ז לפ"ק
תנצב"ה

Here lies the Yeshiva student
Ephraim son of Mr. Dov
Meir who died 25 days
To month Kislev year
5637 [=Monday, December 11, 1876] [abbreviation for] by the small count
[abbreviation for] May his soul be bound in the bond of life.

מצבה מספר 265

פ"נ איש
חשוב ???
?תניהו ב"ר זאב? נפטר
??? בשנת
???

Here lies
Esteemed man ???
?tanyahu son of Mr. Ze'ev
??? year
???

מצבה מספר 27

לא קריא

Unreadable

בית הקברות של מוטלה